‘Lastochka’. 2019

‘Lastochka’. 2019

‘Art–Everything’ Exhibition. 2019

‘Art–Everything’ Exhibition. 2019

‘Edible–Inedible’ Exhibition. 2016

‘Edible–Inedible’ Exhibition. 2016

‘Sacred Art Festival’. 2019

‘Sacred Art Festival’. 2019

‘Skurril’ Exhibition. 2018

‘Skurril’ Exhibition. 2018

‘From Contrary’ Exhibition. 2010

‘From Contrary’ Exhibition. 2010

.

.

‘Non/Fiction’ Exhibition. 2015

‘Non/Fiction’ Exhibition. 2015

‘From Avant-Garde to Our Day’ Exhibition. 2004

‘From Avant-Garde to Our Day’ Exhibition. 2004

#yodexhibition #yodpublished